2018-2019 sınav takvimi

 

 


 

 

 


HAKEMLER İÇİN

 

 

TARİH

 

FAALİYET

07 Mayıs 2018

Pazartesi

İl Hakemleri İçin Yazılı Sınava Başka Bölgede Katılma Başvurusu

İçin Son Gün (Müracaatlar İHK’ye yapılır)

10-11 Mayıs 2018

Perşembe-Cuma

İl Hakemleri Atletik Sınavı

(İllerde)

15 Mayıs 2018

Salı

İl Hakemleri Yazılı Sınavı

(İllerde)

18 Mayıs 2018

Cuma

Mazeretleri Nedeniyle Sınavlara Giremeyen İl Hakemlerinin Mazeretlerini Gösteren Belgelerin İl Hakem Kurullarına Tesliminin Son Günü.

22 Mayıs 2018

Salı

İl Hakemleri Mazeret Atletik Sınavı

( Belgeli ve Kabul Edilen Mazeretliler İçin )

23 Mayıs 2018

Çarşamba

İl Hakemleri Mazeret Yazılı Sınavı

( Belgeli ve Kabul Edilen Mazeretliler İçin )

25 Mayıs 2018

Cuma

İllerden Terfi Edebilecek Hakemler ve Tüm Hakemlerin Vize Belgelerinin

İl Hakem Kurullarına Verilmesi için Son Gün

26-29 Mayıs 2018

Cumartesi - Salı

İllerden Terfi Edebilecek Hakemler İçin belirlenen merkezlerde FIFA Yeterlilik Testi

28 Mayıs 2018

Pazartesi

Vize İşlemlerinin Tamamlanmasının Son Günü

4 Haziran 2018

Pazartesi

İllerden Terfi Edebilecek Hakem Listeleri / Vize İşlemleri İçin Düzenlenecek Listeler ve Vize Belgelerinin İl Hakem Kurulları’nca Hakem İşleri Müdürlüğü’ne Gönderilmesi İçin Son Gün

20-22 Haziran 2018

Çarşamba- Cuma

BH- BYH - CKH-CKYH-BKH-BKYH Terfi Kursları ( Bölgesel )

26-28 Haziran 2018

Salı- Perşembe

 AKH-AKYH-SLH-SLYH Terfi Kursları (Merkezi)

01-06 Temmuz 2018

Klasmanların açıklanması

06-22 Ağustos 2018

Sezon Öncesi Eğitim Seminerleri ve Atletik Testler

 

(Tüm unvan gruplarında yapılacak atletik test ve yazılı sınav mazeret başvuruları ıslak imzalı / belgelerin asılları ile birlikte, Takvimde belirtilen aktivite tarihlerine kadar ilgili kurullara verilmek zorundadır. Postadaki gecikmelerde, dokümanların postaya verildiği tarihler geçerlidir. Terfi Kursu programlarına mazeret gösterilemez. Bu takvim, 2018-2019 Futbol Sezonu takvimi açıklandıktan sonra yeni sezon takvimine uygun olarak detaylandırılacaktır.)

 

Klasman Belirlemeleri, ilgili Talimat doğrultusunda yapılır. TFF Lig yapılanması ve MHK Talimatı’nda olabilecek değişikliklere paralel olarak, hakem unvan ve kadroları yeniden belirlenebilir.


 

PROGRAMLARA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

 

 

 

 1. 1.    Bu program TFF Resmi İnternet Sitesi’nde yayımlanır; bu yayım tebliğ niteliğindedir.

 

 1. 2.    İl Hakemleri illerde yapılacak sınavlara katılır.

 

 1. 3.    Bütün klasman gruplarındaki ve unvanlardaki hakemler; sınav, kurs, seminer ve atletik testlere yönelik il bazında, bölgesel ve merkezi olarak yapılacak aktiviteleri, ilan ve tebliğ edilmek üzere MHK Hakem İşleri Müdürlüğü tarafından İHK Başkanlıkları’na gönderilen programdan öğrenmek zorundadırlar.

 

 1. 4.    Klasmanlardaki tüm Hakem, Yardımcı Hakem ve terfi edebilecek Hakemlerin fotoğraflı bilgi formlarını eksiksiz, sağlık raporunu ve TFF tarafından belirlenecek vize bedelinin belirtilen hesaba yatırıldığını gösteren dekontu 25 Mayıs 2018 tarihine kadar bağlı bulundukları İHK’ye teslim edeceklerdir. (Aynı anda hakemlik hem de mentörlük yapanlar sadece hakem unvanlarının karşılığı olan vize bedellerini yatırırlar.) Bu hakemlerin vize belgeleri İHK’ler tarafından incelenecek ve bu belgeler İHK tarafından 04 Haziran 2018 tarihinde Hakem İşleri Müdürlüğü’ne gönderilecektir. Bu tarihin son gün olduğu unutulmamalıdır. Yukarıdaki açıklanan yöntem dışında, hakemlerin bireysel veya toplu olarak gönderdikleri vize belgeleri işleme alınmayacaktır.

 

 1. 5.    İl Hakemleri (Terfi edebilecek Hakem’ler hariç) fotoğraflı bilgi formlarını eksiksiz, sağlık raporunu ve TFF tarafından belirlenecek vize bedeli dekontunu 25 Mayıs 2018 tarihine kadar bağlı bulundukları İHK’ye teslim edeceklerdir. Bu hakemlerin vize işlemleri için düzenlenecek listeler ile vize belgeleri, İHK tarafından 04 Haziran 2018 tarihinde Hakem İşleri Müdürlüğü’ne gönderilecektir. Bu tarihin son gün olduğu unutulmamalıdır. Yukarıdaki açıklanan yöntem dışında, hakemlerin bireysel veya toplu olarak gönderdikleri vize belgeleri işleme alınmayacaktır.

 

 1. 6.    İHK tarafından yapılacak atletik test ve yazılı sınava mazeretleri nedeniyle katılamayacak olan hakemler 18 Mayıs 2018 günü mesai saati bitimine kadar, mazeret atletik test ve yazılı sınavına katılmak istediklerine dair yazılı beyanlarını bağlı bulundukları İHK’ye teslim etmek zorundadırlar.

 

 1. 7.    Sınavlarda sorulacak sorular aşağıdaki kaynaklardan hazırlanacaktır: 2017-2018 Futbol Oyun Kuralları Kitabı; Hakem Diğer Hakemler El Kitabı (Ağustos 2017) yürürlükteki TFF talimatlarının hakemliği ilgilendiren hükümleri ile 2017-2018 sezonunda MHK/Eğitim Direktörlüğü tarafından sunulan eğitim paketleri.

 

 1. 8.    Yatırılacak vize bedeli, hakemlerin bedelin yatırıldığı tarihteki klasmanları dikkate alınarak hesaplanır. Hakemler klasmanlarının değişmesi halinde vize bedellerinin yeni klasmanlarına göre yeniden hesaplanmasını talep edemezler.

 

 1. 9.    Bu talimatta yer almayan veya yer aldığı halde uygulamada aksaklık görülen konular ve tarihlerle ilgili olarak değişiklik de dâhil karar vermeye MHK yetkilidir.

 

İL HAKEM KURULLARINA YÖNELİK TALİMATLAR

 

 

 1. 1.    İHK, 2018-2019 sezonu için vize yaptıracak tüm İl Hakemlerini Atletik Test Sınavı’na tabi tutacaklardır. Atletik Test Sınavı’nda Cooper Testi uygulanacaktır. Cooper Testi 12 dakikada 2.600 metre (erkek) ve 2.400 metre (bayan) baraj olarak kabul edilecek olup, barajı geçemeyen hakemler, yazılı sınava alınmayacak ve 2018-2019 sezonu için vizeleri yapılmayacaktır. Atletik Test Sınavları’na ait düzenlenen tutanakların bir nüshası İHK arşivinde saklanacaktır.

 

 1. 2.    FIFA Fiziksel Yeterlilik Testi’nden geçemeyen hakemler bölgesel kadrolara (BH/BYH/KBH/KBYH) teklif edilemeyecektir.

 

 1. 3.    İl Hakemleri için yapılacak yazılı kural sınavları; MHK prensiplerine uygun ve tartışma yaratmayacak şekilde, özen içinde düzenlenerek sonuçlandırılacaktır. Bu konuda doğabilecek hukuki sonuçların sorumluluğu, sınav komisyonuna ait olacaktır.

 

 1. 4.    Terfi Edebilecek Hakemler aşağıda belirlenen koşulların tamamını sağlamak zorundadırlar:

 

 1. a.    En fazla 29 Yaşında olmak. 1 Ocak tarihi esas alınarak, kadronun belirlendiği yıldan doğum yılının çıkartılması suretiyle hesaplanır. Yaş hesaplamasında yaşın tamamlanması dikkate alınır.  (MHK Talimatı’nda belirtilen istisnalar hariç),

 

 1. b.    En az lise mezunu olmak,

 

 1. c.    En az yarım sezon futbol sezonu il hakemliği yapmak (Mazeret hariç)

 

 1. d.    İl hakemliği kural sınavından 70 ve üzeri puan almak,

 

 1. e.    Teklif edilen tüm il hakemleri için merkezi olarak yapılacak FIFA Fiziksel Yeterlilik Testi’ nde başarılı olmak.

 

 1. 5.    İl Sınavlarının belge ve dokümanları İHK tarafından saklanacak ve

 

 1. Hakem bilgi formu ve vize süresi içinde alınmış Sağlık Raporları,

 

 1. Sınavda başarılı olan (60 ve üzeri puan alanlar) İl Hakem listeleri,

 

 1. Atletik Test Sınav Tutanakları 1 ( bir ) yıl boyunca İl Hakem Kurullarınca muhafaza edilecektir. MHK’nin talebi halinde konu ile ilgili tüm belgeler, İHK tarafından MHK’ye gönderilecektir.

 

 1. 6.    Aday Hakemlikte başarılı görülüp, 01.01.2018 tarihinden sonra, 30.04.2018 tarihinden önce ( MHK karar tarihi esas alınır ), İl Hakemliği’ne terfi eden hakemlerin lisans işlemleri sırasında gönderilen belgeler arasında yer alan Sağlık Raporu tekrar gönderilmeyecektir. Bu hakemlere ait, sağlık raporu hariç; hakem bilgi formları ( yeni sezona göre düzenlenip) ve vize dekontları gönderilecektir.

 

 

 1. 7.    İHK; TERFİ EDEBİLECEK Hakem ve Yardımcı Hakemleri, MHK Talimatı ve yukarıdaki 2.3.4. Madde hükümlerini göz önünde bulundurarak tespit eder. İHK bu tespitlerinde; görev sayısı ve gözlemci notu zorunlu olmak kaydı ile, kendi belirleyeceği diğer objektif kriterleri de ( antrenman, yabancı dil bilgisi ile eğitim ve sosyal faaliyetlere katılım, vb.) göz önünde bulundurabilir. MHK’nin talebi halinde konu ile ilgili tüm belgeler, İHK tarafından MHK’ye gönderilecektir.

 

 1. 8.    TERFİ EDEBİLECEK Hakem ve Yardımcı Hakemler listesine alınacak sayılar o ilin vizeli, lisanslı İl Hakemi sayısının en fazla %10’u kadardır. Bu sayı bir (1) den az olmamalıdır.(Sayının tam olmaması halinde; 0,5 ve yukarısı üst sayıya, 0,5’ten aşağısı ise alt sayıya tamamlanır). Terfi edebilecek Hakem ve Yardımcı Hakem sayılarını 1/3 oranında Hakem İşleri Müdürlüğü bildirecektir. Kadın Bölgesel Hakem ve Yardımcı hakemi olmayan illerde en fazla 1 Kadın Hakem, 2 Kadın Yardımcı Hakem teklif edilebilir.

 

 1. 9.    İl Hakemlerinin 2018-2019 futbol sezonunda görev yapabilmeleri için:

 

 1.  Yazılı Kural Sınavı’nda başarılı olmaları (60 ve üzerinde puan alanlar),

 

 1.  Atletik Sınavlarda başarılı olmaları,

 

 1. TFF tarafından belirlenecek vize bedellerini yatırmaları, gerekmektedir.

 

Bunlardan birinin eksik olması halinde il hakemlerinin lisans vizesi yapılamaz ve ilgili sezonda görev verilemez.

 

 

 1. 10.  İllerde yapılacak olan yazılı kural sınavını takiben belirlenen TERFİ EDEBİLECEK Hakem ve Yardımcı Hakem listeleri, Hakem İşleri Müdürlüğü’ne gönderilecek olan ekteki formlara doldurulacaktır. Bu adaylar, bilgi formları ve sağlık raporlarını en geç 25 Mayıs 2018 tarihi mesai bitimine kadar İHK’ye teslim edeceklerdir.  Bu listeler,  BHK tarafından da onaylanarak, en geç 04 Haziran 2018 tarihinde Hakem İşleri Müdürlüğü’ne ulaşacak şekilde APS, kargo, faks ya da e-posta aracılığıyla İHK TARAFINDAN iletilecektir.

 

 1. 11.  Yazılı Sınava Başka Bölgede Katılma Başvurusu yapan İl Hakemlerinin müracaatı İHK’lere yapılacaktır. İHK’ler bu müracaatları liste halinde BHK’ye bildireceklerdir. BHK ise müracaatları Hakem İşleri Müdürlüğüne bildireceklerdir.

 

 


 

İL HAKEM KURULLARINA YÖNELİK

İL YAZILI SINAVLARI UYGULAMALARI

VE DEĞERLENDİRME

 

 

 1. 1.    İHK, yazılı sınavların kapalı mekânlarda yapılmasını sağlayacaktır.

 

 1. 2.    Yazılı Sınav Komisyonu yalnızca İHK Başkan ve üyelerinden oluşur.

 

 1. 3.    MHK / Eğitim Direktörlüğü tarafından hazırlanacak sorular kapalı ve üstü imzalı zarf içinde Hakem İşleri Müdürlüğü tarafından mail ile gönderilecektir. IHK Başkanlıklarına gönderilen sorular yeteri kadar çoğaltılacak, Sınav Talimatı’nı da içeren üstü imzalı ve kapalı zarf, Sınav Komisyonu tarafından sınavdan önce, sınava katılanların huzurunda açılacaktır. Öncelikle sınava katılanlara Sınav Talimatı okunacak ve daha sonra da sınav uygulanacaktır.

 

 1. 4.    İHK tarafından oluşturulan Sınav Komisyonu, Hakem İşleri Müdürlüğü’nden, sınavdan sonra alacağı cevap anahtarını kullanarak sınav sonuçlarını belirleyecek ve sonuçlar imza altına alınacaktır. Sınav kağıtları İHK tarafından saklanacak, ıslak imzalı resmi sonuç tutanağı ise Hakem İşleri Müdürlüğü’ne gönderilecektir. Resmi sonuç tutanağının bir örneği İHK tarafından saklanır.

 

 1. 5.    Sınav 50 sorudan oluşacaktır. Her soru iki (2) puan değerindedir. Sınav süresi 40 dakikadır.

 

 1. 6.    Yazılı sınavlarda tükenmez kalem kullanılacağı, silinti, kazıntı ve karalama yapılmış soruların geçersiz olacağı ve yazılı sınav sorularının (D) doğru veya (Y) yanlış olarak işaretlenmesi gerektiği hatırlatılacaktır.

 

 1. 7.    Sınavda 60 puandan az alan hakemler / gözlemciler başarısız sayılacaktır.

 

 1. 8.    Değerlendirme sonuçlandıktan sonra, yazılı soru ve cevap anahtarı ile sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihi takip eden üç (3) gün içinde ilan edilecektir.

 

 1. 9.    Hakem ve Gözlemcilere ait sınav not çizelgelerinin asılları Hakem İşleri Müdürlüğü’ne gönderilecek olup, yazılı sınav cevap kağıtları, istendiğinde Hakem İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere İHK’ce arşivlenecektir.

 

 1. 10.  Sınavlarda hile yapan, kopya çeken, kopya çektiren veya bunlara teşebbüs edenlerin sınav kağıtları iptal edilir, sınavdan sıfır (0) puan almış oldukları kabul edilir ve Disiplin Kurulu’na sevk edilir. Sınav kağıdı, Komisyon Tutanağı eklenmek suretiyle MHK’ye gönderilir.

 

 1. 11.  Mazeret sınavları yazılı sınav şeklinde yapılacaktır. Mazeret sınavına girebilmek için MHK Talimatı hükümlerinde belirlenmiş yazılı başvuru ile mazeretin gerekçe ve belgelerinin ibrazı zorunludur.

 

 1. 12.  Yazılı Sınavlar tüm illerde aynı tarih ve aynı saatte başlayacaktır.

 

 

İL YAZILI SINAVLARI TARİHİ VE SAATİ:

15 Mayıs 2018 Salı

Hakem-Gözlemci Sınavı Saat: 18.00

 

İL YAZILI MAZERET SINAVLARI TARİHİ VE SAATİ:

23 Mayıs 2018 Çarşamba,

Hakem Sınavı Saat: 18.00

    


TERFİ KURSLARI, UYGULAMALAR,

HAKEM KLASMANLARI DEĞERLENDİRME VE TESPİT YÖNTEMİ

 

 

 

 1. 1.   BH – BYH – CKH – CKYH – BKH – BKYH Aday Kursları 20-22 Haziran 2018 tarihleri arasında BÖLGESEL olarak yapılacaktır.

 

 1. 2.   Kurslara katılacak hakemlere gerekli tebligatlar Hakem İşleri Müdürlüğü tarafından İHK Başkanlıkları vasıtasıyla yazılı olarak ve imza karşılığı yapılacaktır.

 

 1. 3.   Kurslara katılan adaylara; Yorum Sınavı, Görüntülü Sınav ve Mülakat yapılacaktır. Kurslarda sorulacak sorular aşağıdaki kaynaklardan hazırlanacaktır:

 

 1. 4.           Sınavlarda sorulacak sorular aşağıdaki kaynaklardan hazırlanacaktır:
 • 2017-2018 Futbol Oyun Kuralları Kitabı,
 • Hakem Diğer Hakemler El Kitabı (Ağustos 2017)
 • Yürürlükteki TFF mevzuatının hakemliği ilgilendiren hükümleri,
 • 2017-2018 sezonunda MHK/Eğitim Direktörlüğü tarafından sunulan eğitim paketleri.

 

 1. 5.   Kurs uygulamaları, takvim tarihlerinde Saat: 09.00’da başlayacaktır.

 

 1. 6.   Kurs sonuçlarını MHK değerlendirir. MHK Talimatı hükümleri gereğince, kursların sonuç ve değerlendirmeleri nihaidir. 

 

 1. 7.   MHK tarafından gerekli görüldüğü takdirde 26-28 Haziran 2018 tarihlerinde yapılacak AKH-AKYH-SLH-SLYH Terfi Kursları programı ve tebligatlar Hakem İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

 

 

 


GÖZLEMCİLER İÇİN

 

 

TARİH

 

FAALİYET

07 Mayıs 2018

Pazartesi

İl Gözlemcileri İçin Yazılı Sınava Başka Bölgede Katılma Başvurusu

İçin Son Gün (Müracaatlar İHK’ye yapılır)

07 Mayıs 2018

Pazartesi

Gözlemciliğe Başvuru İçin (hakemliği 2017-2018 yılında bırakanlar veya dışardan

müracaat edenler) MHK’ye Dilekçe Verme Tarihinin Son Günü

15 Mayıs 2018

Salı

İl Gözlemcileri Yazılı Sınavı

( İllerde )

18 Mayıs 2018

Cuma

Mazeretleri Nedeniyle İl Gözlemcileri Yazılı Sınavına Giremeyen İl Gözlemcilerinin Mazeretlerini Gösteren Belgelerinin İl Hakem Kurullarına Tesliminin Son Günü.

22 Mayıs 2018

Salı

İl Gözlemcileri Mazeret Yazılı Sınavı

( Belgeli ve Kabul Edilen Mazeretliler İçin )

23 Mayıs 2018

Çarşamba

İl Gözlemci Aday Kursları ( İHK tarafından uygulanır )

25 Mayıs 2018

Cuma

İllerden Terfi Edebilecek Gözlemcilerin Vize Belgelerinin İl Hakem Kurullarına

 Verilmesi için Son Gün

28 Mayıs 2018

Pazartesi

Vize İşlemlerinin Tamamlanmasının Son Günü

4 Haziran 2018

Pazartesi

İllerden Terfi Edebilecek İl Gözlemcilerinin Bilgi Formları İle Beraber Listelerinin / Tüm Gözlemcilerin Vize İşlemleri İçin Düzenlenecek Listeler ve Vize Belgelerinin

İl Hakem Kurulları’nca Hakem İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesinin Son Günü

20-22 Haziran 2018

Çarşamba- Cuma

BG- KG Terfi Kursları ( Bölgesel )

26-28 Haziran 2018

Salı - Perşembe

ÜKG Terfi Kursu (Merkezi)

01-06 Temmuz 2018

Klasmanların Açıklanması

06-22 Ağustos 2018

Sezon Öncesi Eğitim Seminerleri

 

( Tüm unvan gruplarında yapılacak yazılı sınav mazeret başvuruları ıslak imzalı / belgelerin asılları ile birlikte, Takvimde belirtilen aktivite tarihlere kadar ilgili kurullara verilmek zorundadır. Postadaki gecikmelerde, dokümanların postaya verildiği tarihler geçerlidir. Terfi Kursu programlarına mazeret gösterilemez. 2018-2019 Futbol Sezonu takvimi açıklandıktan sonra yeni sezon takvimine uygun olarak detaylandırılacaktır. )

 

Klasman Belirlemeleri, ilgili Talimat doğrultusunda yapılır. TFF Lig yapılanması ve MHK Talimatı’nda olabilecek değişikliklere paralel olarak, hakem unvan ve kadroları yeniden belirlenebilir.

 


PROGRAMLARA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

 

 1. 1.   Bu program TFF Resmi İnternet Sitesi’nde yayımlanır. Bu yayım tebliğ niteliğindedir.

 

 1. 2.    İllerde yapılacak İl Gözlemci Kurslarına, MHK Talimatının 52.Maddesinde belirtilen Gözlemciliğe Giriş Şartlarına haiz olan ve 23 Mayıs 2018 tarihine kadar dilekçe ile İHK’ye müracaat eden İl Gözlemci Adayları (İhtiyaç varsa) katılacaktır.
 2. 3.   İllerde yapılacak sınavlara İl Gözlemcileri katılacaktır.

 

 1. 4.   Sınavlarda sorulacak sorular aşağıdaki kaynaklardan hazırlanacaktır:
 • 2017-2018 Futbol Oyun Kuralları Kitabı,
 • Hakem Diğer Hakemler El Kitabı (Ağustos 2017),
 • Yürürlükteki TFF mevzuatının hakemliği ilgilendiren hükümleri,
 • 2017-2018 sezonunda MHK/Eğitim Direktörlüğü tarafından sunulan eğitim paketleri.

 

 1. 5.   Bu talimatta yer almayan veya yer aldığı halde uygulamada aksaklıklar görülen konularda ve tarihlerde değişiklik de dahil karar vermeye MHK yetkilidir.

 

 1. 6.   Gözlemciliğe başvuru için gereken evraklar; Cumhuriyet Savcılığı’ndan son 6 ay içinde alınmış arşivli adli sicil kaydı, noter onaylı öğrenim belgesi sureti, noter veya kurum onaylı nüfus cüzdanı sureti, fotoğraflı bilgi formu eksiksiz, TFF tarafından belirlenecek vize bedeli dekontunu 22 Mayıs 2018 tarihine kadar bağlı bulundukları İHK’ye teslim edilecektir.

 

İL HAKEM KURULLARINA YÖNELİK TALİMATLAR

 

 1. Bütün unvan gruplarındaki Gözlemciler/Mentörler sınav, kurs ve seminerlere yönelik il bazında bölgesel ve merkezi olarak yapılacak tüm aktiviteleri, ilan ve tebliğ edilmek üzere MHK Hakem İşleri Müdürlüğü tarafından İHK Başkanlıkları’na gönderilen programdan öğrenmek zorundadırlar.

 

 1. Bütün unvan gruplarındaki Gözlemciler/Mentörler ile terfi edebilecek Gözlemciler fotoğraflı bilgi formlarını ve TFF tarafından belirlenecek vize bedellerinin belirtilen hesaplara yatırıldığını gösterir dekontlarını 25 Mayıs 2018 tarihine kadar İHK’ye teslim edeceklerdir (Aynı anda gözlemcilik ve mentörlük yapanlar sadece gözlemci unvanlarının karşılığı olan vize bedellerini yatırırlar.). Bu gözlemcilerin/mentörlerin vize belgeleri İHK tarafından incelenecek ve bu belgeler İHK tarafından 04 Haziran 2018 tarihinde Hakem İşleri Müdürlüğü’ne gönderilecektir. Yukarıdaki açıklanan yöntem dışında, gözlemcilerin ve mentörlerin bireysel veya toplu olarak gönderdikleri vize belgeleri işleme alınmayacaktır.

 

 1. Yatırılacak vize bedelleri gözlemcilerin/mentörlerin, bedelin yatırıldığı tarihteki klasmanları dikkate alınarak hesaplanır. Gözlemciler/mentörler klasmanlarının değişmesi halinde vize bedellerinin yeni klasmanlarına göre yeniden hesaplanmasını talep edemezler. Gözlemciliğe yeni müracaat edenlerin vize ücretleri aday oldukları klasmandan yatıracaklardır. Aday oldukları klasman kadrolarında yer alamamaları halinde, vize bedellerinin yeni klasmanlarına göre tekrardan hesaplanmasını talep edemezler.

 

 1. İllerde görev yapacak il gözlemci sayısı MHK Talimatı’nda belirtildiği üzere ihtiyaç kadardır. Bu kadronun belirlenmesinde ildeki haftalık maç sayısı ile ildeki lisanslı vizeli il hakem sayısı dikkate alınmalı ve bu konularda BHK ile mutabakat sağlanmalıdır. BHK üyeleri ile İHK başkan ve üyeleri bu sayının dışındadır.

 

 1. İHK İl Gözlemcilerini ve İl Gözlemci Adaylarını MHK Talimatı hükümlerine uygun olarak EK’teki ”İl Gözlemcileri ve İl Gözlemci Adayları için Nihai Puan Sıralama Tablosu” nu (FORM 2) kullanarak belirler.

 

 1. 6.   İl Gözlemciliği için müracaat edenler, ihtiyaç varsa İHK tarafından yapılacak kursa katılırlar. Kurs neticesinde oluşacak puanlamaya göre sıralanırlar ve bu sıralamaya uygun olarak İl Gözlemcileri Listesi’ne ihtiyaç kadar ilave edilirler. Tespit edilecek il gözlemcilerinin hakem kökenli olmaları şarttır.

 

 1. Yazılı Sınava Başka Bölgede Katılma Başvurusu yapan İl Gözlemcilerinin müracaatı İHK’lere yapılacaktır. İHK’ler bu müracaatları liste halinde BHK’ye bildireceklerdir. BHK ise müracaatları Hakem İşleri Müdürlüğüne bildireceklerdir.

 

 1. TERFİ EDEBİLECEK GÖZLEMCİ TEKLİFLERİNDE:

 

 1. a.   İllerden terfi edebilecek Gözlemci aday sayısı, 2’den az olmamak kaydıyla, ildeki lisanslı vizeli il gözlemci sayısının %10’ unu geçemez (Sayının tam olmaması halinde; 0,5 ve yukarısı üst sayıya, 0,5’ten aşağısı alt sayıya tamamlanır.) Bu sayıları Hakem İşleri Müdürlüğü bildirecektir.

 

 1. b.  BHK Üyeleri ile İHK Başkan ve Üyeleri klasman gözlemci kadrolarında bulunmuyorlarsa gerekli koşulları sağladıkları takdirde MHK tarafından klasmana terfi edebilecekleri Gözlemci Kursu’na davet edilebileceklerdir. Gözlemci Teklif Listesinin altına isimleri ve kriterleri eklenecektir. “a” bendinde belirtilen yüzde tespit edilirken, bu kişiler hesaba dâhil edilmezler.

 

 1. c.   İHK’ler tarafından, illerden terfi edebilecek il gözlemcileri, EK’teki “İllerden terfi edebilecek Gözlemci Adayları İçin Nihai Puan Sıralama Tablosu’na ( FORM1 - FORM2 ) yazılırlar.

 

 1. d.  İHK tarafından teklif edilecek listeler, BHK tarafından onaylanarak en geç 04 Haziran 2018 tarihine kadar İHK tarafından Hakem İşleri Müdürlüğü’ne gönderilecektir. Listelerin gönderiminde APS, kargo, faks ya da e-posta da kullanılabilir.

 


 

TERFİ KURSLARI, UYGULAMALAR,

GÖZLEMCİ KLASMANLARI

DEĞERLENDİRME VE TESPİT YÖNTEMİ

 

 

 

 1. 1.   İl gözlemciliğine giriş kursları, ihtiyaç duyulan illerde, 23 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 20.30’de başlayacaktır. Bu kurslar ile ilgili program ve detaylar MHK / Eğitim Direktörlüğü tarafından hazırlanarak gönderilecektir. Kurs değerlendirmesi İHK tarafından yapılacak olup, tüm dokümanlar MHK istendiğinde gönderilecek şekilde arşivlenecektir.

 

 1. 2.   BG ve KG Terfi Kursları BÖLGESEL, olarak, 20-22 Haziran 2018 tarihlerinde saat: 09.00’da yapılacaktır. Kurslar MHK / Eğitim Direktörlüğü tarafından hazırlanan kurs programı ve esasları dâhilinde MHK bölge sorumlularının gözetiminde icra edilecektir.

 

 1. 3.   2017-2018 futbol sezonu sonunda hakemliği bırakanlar, dilekçe verdikleri takdirde, hakemlik kariyerlerine ve MHK Talimatı’na uygun gözlemcilik kadroları için aday olarak kursa çağırılabilirler.

 

 1. 4.   Kurslara katılacak gözlemcilere gerekli tebligatlar, Hakem İşleri Müdürlüğü tarafından İHK başkanlıkları vasıtasıyla yapılacaktır.

 

 1. 5.   BG ve KG’ye terfi kurslarına katılan adaylara; yazılı yorum, görüntülü sınav, bilgisayar seviye testi ve gerekirse mülakat uygulaması yapılacaktır. Kurslarda sorulacak sorular aşağıdaki kaynaklardan hazırlanacaktır:

 

Sınavlarda sorulacak sorular aşağıdaki kaynaklardan hazırlanacaktır: 2017-2018 Futbol Oyun Kuralları Kitabı; Hakem-Yardımcı Hakem El Kitabı (2016);UEFA Hakem Kurulu Hakemler İçin Teknik Tavsiyeler El Kitabı (2016); yürürlükteki TFF talimatlarındaki hakemliği ilgilendiren hükümleri ile 2017-2018 sezonunda MHK/Eğitim Direktörlüğü tarafından sunulan eğitim paketleri

 

 1. 6.   Kurs sonuçlarını MHK değerlendirir. MHK Talimatı hükümleri gereğince, kursların sonuç ve değerlendirmeleri nihaidir.

 

 1. 7.   ÜKG Terfi Kursu MERKEZİ, olarak, 26-28 Haziran 2018 günleri saat: 09.00’da yapılacaktır. Kurslar MHK / Eğitim Direktörlüğü tarafından hazırlanan kurs programı ve esasları dâhilinde MHK gözetiminde icra edilecektir.

 

 1. 8.    İHK Başkan ve üyeleri il gözlemcisi sınavına katılmazlar.

 

 

 

 

 

İL YAZILI SINAVLARI TARİHİ VE SAATİ:

15 Mayıs 2018 Salı

Hakem-Gözlemci Sınavı Saat: 18.00

                                         

İL YAZILI MAZERET SINAVLARI TARİHİ VE SAATİ:

22 Mayıs 2018 Salı,

Gözlemci Sınavı Saat: 18.00

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam28
Toplam Ziyaret182339
Hava Durumu